Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua - khen thưởng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023: Tiếp tục đổi mới quyết liệt trong hoạt động Hội

Thứ tư - 12/04/2023 15:50
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội, công tác thi đua - khen thưởng năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (được tổ chức tại Nha Trang - Khánh Hòa vào ngày 12/4-13/4) là dịp để cùng nhìn lại, tháo gỡ những bất cập, và đặt ra những phương hướng cho hoạt động Hội thời gian tới.

Giữ tâm thế của năm 2022

Nhìn lại một năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn thách thức trong kế hoạch hoạt động, bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ, kinh phí hoạt động hạn hẹp nhưng được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm qua, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định: “Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo. Giữ tâm thế của năm 2022 và tiếp tục đổi mới vào trong từng hoạt động thì mọi nhiệm vụ sẽ hoàn thành, mọi khó khăn sẽ vượt qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tạo đà cho hành trình của nhiệm kì luôn khởi sắc và bền vững”.

Với tâm thế ấy, cấp Hội từ Trung ương đến địa phương phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, vai trò người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo bước chuyển tích cực trong hoạt động của tổ chức Hội. Nhờ vậy, những sự kiện trọng tâm và nổi bật trong năm 2022 đã được tổ chức thành công tốt đẹp, hoạt động Hội ở các cấp Hội ngày càng chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu; vai trò và uy tín của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng tăng cường trong đời sống báo chí và đời sống xã hội.

111
Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng các đại biểu tại Hội Báo toàn quốc 2023. Ảnh: Sơn Hải

Trong bối cảnh mới nhiều thách thức đan xen, hoạt động của các cấp Hội còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Việc cấp có thẩm quyền chưa phê chuẩn Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam được Đại hội khóa XI Hội Nhà báo Việt Nam thông qua đã gây khó khăn, trở ngại cho hoạt động của các cấp Hội.

Về mô hình tổ chức bộ máy của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố chưa thống nhất, có 04 mô hình, cụ thể là: Chủ tịch chuyên trách và Phó Chủ tịch kiêm nhiệm; Chủ tịch kiêm nhiệm và Phó Chủ tịch chuyên trách; Chủ tịch và Phó Chủ tịch đều chuyên trách; Chủ tịch và Phó Chủ tịch đều kiêm nhiệm.

Ở một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chặt chẽ nên chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Việc phối hợp quản lý, giám sát sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, ở một số tổ chức Hội cơ quan báo chí thực hiện chưa nghiêm. Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức bộ máy, số lượng hội viên của tổ chức Hội; ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư nguyện vọng của hội viên…

111
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: Vân Anh

Trước nhiều vấn đề “nóng” của đời sống công tác Hội và đời sống báo chí, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội là dịp để cùng nhìn lại, đánh giá lại, tháo gỡ những bất cập, cùng đặt ra những phương hướng cho năm 2023.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội nghị sẽ triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ đó tập trung thảo luận, thống nhất rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; Luật Báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ Tiêu chí văn hóa của cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo Việt Nam; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh hoạt động công tác Hội, nhân rộng hiệu quả phong trào thi đua năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2022. Nâng cao nhận thức, năng lực của các cấp Hội trong quản lý, chỉ đạo báo chí và hoạt động Hội. Hướng dẫn các cấp Hội Nhà báo triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao năm 2023…

111
Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa. Ảnh: Sơn Hải

Tiếp tục đổi mới và đổi mới quyết liệt

Năm 2023, được xác định là năm tiếp tục đổi mới và đổi mới quyết liệt trong hoạt động Hội. Bởi lẽ, năm 2023, là năm thứ 2 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây cũng là năm Hội Nhà báo các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thường xuyên kiện toàn, rà soát tổ chức Hội và hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức Hội và hội viên.

111
Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI - năm 2021. Ảnh: Sơn Hải

Bên cạnh đó, bối cảnh xu thế hội nhập, sự phát triển công nghệ số, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội và các nền tảng truyền thông khác, đặt ra yêu cầu tất yếu về chuyển đổi số đối với báo chí truyền thông, đồng thời đặt ra những đòi hỏi mới trong công tác Hội, đặc biệt là sự tham gia của các cấp Hội trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong công tác đào tạo bồi dưỡng… Theo đó, công tác chỉ đạo, điều hành, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát và quyết liệt. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn hoạt động Hội…

111
Giải bóng bàn - Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV - năm 2022. Ảnh: Sơn Hải

Như nhà báo Nguyễn Đức Lợi đã nhấn mạnh: “Chúng ta muốn đổi mới hơn nữa thì trước hết phải tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn sớm được thông qua Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI; đề nghị sớm sửa đổi, bổ sung và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thể chế hóa các quan điểm định hướng mới của Đảng về hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đặc biệt, mong muốn các ngành chức năng ban hành quy định để có sự thống nhất về bộ máy, biên chế Hội Nhà báo ở địa phương, công nhận Hội Nhà báo các địa phương là Hội đặc thù vì hiện ở địa phương đang chưa có sự thống nhất… Mặt khác, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến việc thực hiện 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy ước sử dụng mạng xã hội của hội viên, nhà báo. Đặc biệt, việc phát động phong trào thi đua và ký cam kết xây dựng môi trường cơ quan báo chí văn hóa sẽ tiếp tục phải thúc đẩy và lan tỏa hơn nữa…”.

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội năm 2022, chắc chắn sẽ có rất nhiều những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm với những giải pháp thiết thực của các đại biểu, hướng đến một năm 2023 thật nhiều khởi sắc và đổi mới.

 

Theo Sông Mây/NB&CL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3931-2.jpg
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay1,668
  • Tháng hiện tại114,974
  • Tổng lượt truy cập2,579,244
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây