Hội Nhà báo Hưng Yên: Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí

Thứ ba - 31/10/2023 15:38
Ngày 31/10/2023, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Người làm báo Hưng Yên trân trọng giới thiệu nội dung Kết luận của nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Phó TBT Báo Hưng Yên, Phó Chủ tịch điều hành Hội Nhà báo tỉnh tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí
 
111
Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh, Phó TBT Báo Hưng Yên, Phó Chủ tịch điều hành Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát động phong trào thi đua 
"Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Năm 2022, Hội nhà báo tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Phố Hiến đã phối hợp tổ chức ký cam kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, theo tiêu chí cơ bản gồm 12 điểm về xây dựng cơ quan báo chí văn hóa (6 điểm) và văn hóa của người làm báo Việt Nam (6 điểm) hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025)
Sau 1 năm phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, hội viên có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm với công việc, sáng tạo tác phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng người làm báo có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Qua việc thực hiện phong trào thi đua, các cơ quan báo chí, hội viên có chuyển biến tích cực, xác định được vấn đề nổi cộm, cấp thiết để tập trung giải quyết như chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương tác nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, việc phát ngôn trên mạng xã hội. Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo dân chủ, đoàn kết, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí trở thành đơn vị kiểu mẫu về văn hóa. Các cơ quan báo chí đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Phong trào; chú trọng đưa nội dung Tiêu chí vào nội quy hoạt động và quy trình tác nghiệp của cơ quan, đề cao yếu tố văn hóa trong sáng tạo tác phẩm báo chí, đưa Tiêu chí vào sinh hoạt cơ quan, tiêu chuẩn bình xét thi đua khen thưởng.

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, bùng nổ thông tin, lực lượng Báo chí Cách mạng Việt Nam đông đảo hơn bao giờ hết; các cơ quan báo chí vươn lên một cách mạnh mẽ, đội ngũ người làm báo của Hưng Yên luôn năng động đi sát mọi lĩnh vực của đời sống – xã hội để phản ánh kịp thời, sinh động, cổ vũ công tác đổi mới; phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, nhân tố điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí; vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được phát huy.

Để mỗi cơ quan báo chí đi đầu trong xây dựng văn hóa công sở và văn hóa cơ quan đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong tổ chức đảng và đảng viên về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt quy trình tác nghiệp, bảo đảm cao nhất tính chính xác, sự tin cậy, tính nhân văn trong từng trang báo, bài viết. Cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về văn hóa, định hướng việc phát huy giá trị văn hóa trong đời sống, tích cực xây dựng các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, có sức lan tỏa để mỗi sản phẩm báo chí đưa đến công chúng bảo đảm yếu tố thẩm mỹ, giáo dục, trở thành hình mẫu trong giao tiếp, ứng xử văn hóa trong cộng đồng. Đồng thời, phải xây dựng được môi trường cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa thời kỳ mới gắn với phát triển, hội nhập, trọng tâm là xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống không trong sáng trong một bộ phận cán bộ, phóng viên, người làm báo. Đội ngũ người làm báo, hội viên có tinh thần đoàn kết, có trách nhiệm với công việc, năng động, sẵn sàng cống hiến năng lực sáng tạo tác phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng người làm báo có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Thay mặt Ban tổ chức hội nghị sơ kết, tôi đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, các đồng chí phóng viên, hội viên luôn xác định nhất quán một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Coi công tác xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí và tầm quan trọng của văn hoá đối với sự phát triển của đất nước và sự phát triển của các cơ quan báo chí. Thúc đẩy và làm lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của thời đại, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”; phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thứ hai: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, phát huy giá trị văn hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa báo chí Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh; nêu bật yêu cầu cấp thiết của thực tiễn trong việc tiếp tục đẩy mạnh tạo lập không gian văn hóa đối với hoạt động báo chí, trong đó, nhà báo là người làm văn hóa, lan tỏa những giá trị văn hóa; bảo vệ, gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Cùng với đạo đức và pháp luật, văn hóa là công cụ để mỗi nhà báo tự soi chiếu chính mình.

Thứ ba: Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo dân chủ, đoàn kết, minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo, xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo, tòa soạn xanh – sạch - đẹp; nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên và hội viên nhà báo, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo; phát huy vai trò người làm báo trong xây dựng nền nếp làm việc khoa học, trật tự, kỷ cương, phong cách ứng xử chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của cơ quan báo chí, hướng tới xây dựng cơ quan báo chí trở thành đơn vị kiểu mẫu về văn hóa; lấy kết quả việc thực hiện phong trào thi đua thành tiêu chí thi đua, đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị; xây dựng kế hoạch thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam.

Thứ tư: Căn cứ vào các tiêu chí xây dựng bảng điểm chấm thi đua để xem xét bình chọn suy tôn đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Thay mặt Ban tổ chức hội nghị, tôi trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, kính chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe, thành công. Tôi tuyên bố kết thúc hội nghị.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay3,057
  • Tháng hiện tại74,709
  • Tổng lượt truy cập3,175,464
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây