Tỉnh Hưng Yên: Triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thứ tư - 06/03/2024 08:47
Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tưởng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Công văn số 459/UBND-NC về việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể:

1, Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương:
a) Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung trong và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp,

b) Xác định các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, bảo đảm kịp thời, đồng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang từ ngày 01/7/2024.

c) Tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị của tỉnh trong việc cải cách chính sách tiền lương.

d) Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành, bảo đảm sự kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị', Quyết định số 1036-QĐ/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

đ) Xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý, hoàn thành trước ngày 31/3/2024.

e) Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về việc cải cách chính sách tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

g) Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

2. Sở Nội vụ:
a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương xây dựng, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và sắp xếp các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chức danh chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh theo quy định của Trung ương, của tỉnh và báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 31/3/2024.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổ chức tập huấn triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
a) Tổ chức quán triệt, thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp.

b) Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chế độ tiền lương mới đối với khu vực doanh nghiệp.

4. Sở Tài chính:
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tính toán, tổng hợp cân đối các nguồn kinh phi để thực hiện cải cách chính sách tiền lương, cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

b) Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ các nội dung liên quan đến nguồn kinh phí thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:
Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 
PV
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay466
  • Tháng hiện tại68,071
  • Tổng lượt truy cập3,168,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây