Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm

Thứ năm - 06/06/2024 09:29
Ngày 5/6, tại trụ sở Huyện ủy Văn Lâm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh…
111
Các đại biểu dự buổi làm việc
Năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu rộng, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Huyện ủy đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Huyện tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, Huyện ủy đã ban hành các nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, năm 2024 và một số nghị quyết chuyên đề góp phần định hướng chiến lược trong việc phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 9,22%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80,2 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 5.335,6 tỷ đồng (đạt 155,26% kế hoạch năm). Đến nay, huyện có 3/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 8/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 19/79 khu dân cư (KDC) được công nhận KDC nông thôn mới kiểu mẫu...

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm kiến nghị, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh một số vấn đề như: Ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đối với huyện Văn Lâm. Quan tâm hỗ trợ kinh phí, có cơ chế, chính sách để huyện có nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, thiếu so với tiêu chuẩn đô thị loại III, loại IV. Quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án. Các sở, ngành tỉnh tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ…  Xem xét thu hồi các dự án không khả thi, chậm triển khai. Giải quyết vấn đề ô nhiễm, cải thiện chất lượng nước mặt của một số sông thuộc địa phận huyện…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Quy hoạch phát triển đô thị; đầu tư nguồn lực triển khai thực hiện dự án; công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình xây dựng… đối với người dân trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án; việc giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý đất đai; giải quyết ô nhiễm môi trường… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản đề nghị huyện Văn Lâm cần đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực tế để kịp thời khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với thực hiện các kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới… Về thực hiện quy hoạch, huyện cần chủ động rà soát, kịp thời điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời những ý kiến, kiến nghị của huyện. Đồng thời, gợi mở một số giải pháp để huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như định hướng, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong thời gian tới…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh huyện Văn Lâm đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp cho ý kiến về một số đề xuất của huyện Văn Lâm, đồng thời chỉ rõ một số vấn đề còn hạn chế để Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm có các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị: Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy; rà soát, đánh giá kết quả các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, bố trí lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 – 2025 và 2025 – 2030. Quan tâm phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định, tập trung kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm…

Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; cụ thể hóa chương trình phát triển đô thị của huyện; xây dựng, hoàn thiện các đồ án quy hoạch. Huyện đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, thiếu so với tiêu chuẩn đô thị loại III, loại IV; rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã… Cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng với những biện pháp, giải pháp khoa học, hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra, đôn đốc công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, nhất là tại các điểm chôn lấp rác thải tạm thời, các điểm gây ô nhiễm môi trường; thực hiện hiệu quả mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn các xã, thị trấn...

 
nguồn: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây