Xây dựng cơ quan Báo Hưng Yên văn hóa và văn hóa của người làm Báo Hưng Yên

Thứ ba - 31/10/2023 15:45
Ngày 31/10/2023, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Người làm báo Hưng Yên trân trọng giới thiệu bài tham luận của nhà báo Nguyễn Ngọc Luyện, Phó TBT Báo Hưng Yên tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua.
111
Nhà báo Nguyễn Ngọc Luyện, Phó TBT Báo Hưng Yên chia sẻ kinh nghiệm thực hiện phong trào:
Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo Hưng Yên
Ngày 21/6/2022 Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí", hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự, uy tín của người làm báo.

Thực hiện Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị, Báo Hưng Yên xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào  “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí” mà trọng tâm là xây dựng cơ quan Báo Hưng Yên văn hóavăn hóa của người làm Báo Hưng Yên. Trong đó tập trung xây dựng, thực hiện các nội dung: Xây dựng văn hoá giờ giấc làm việc; văn hoá trong tác nghiệp, hoạt động nghiệp vụ; văn hoá giao tiếp, ứng xử; văn hoá trang phục; văn hoá bài trí nơi làm việc; văn hoá sử dụng tài sản công; văn hoá hội họp; văn hoá nhận xét, đánh giá, góp ý, phê bình. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định của cơ quan, quy chế làm việc của các phòng gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan. Yêu cầu các phòng chuyên môn, cán bộ, phóng viên nghiêm chỉnh chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đúng Luật Báo chí, Luật An ninh mạng; quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

BBT Báo Hưng Yên giao các phòng, mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên cơ quan thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Kế hoạch; chú trọng đề cao yếu tố văn hoá trong sáng tạo tác phẩm báo chí, đánh giá chất lượng tác phẩm; lồng ghép các nội dung của tiêu chí vào sinh hoạt, hoạt động hằng ngày, đưa tiêu chí xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí vào tiêu chuẩn bình xét thi đua, khen thưởng hằng tháng, cuối năm. BBT giao Ban Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hưng Yên theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ trì phối hợp với các phòng, tổ chức đoàn thể tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch vào dịp tổng kết hoạt động cuối năm.

Qua một năm hưởng ứng thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí” mà trọng tâm là xây dựng cơ quan Báo Hưng Yên văn hóavăn hóa của người làm Báo Hưng Yên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc thực hiện phong trào đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước nói chung và mỗi cơ quan báo chí nói riêng. Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Báo Hưng Yên đều có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí, Luật An ninh mạng và quy định về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Tận tụy, trách nhiệm với công việc; hành nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo. Không có phóng viên suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực trong sử dụng điện, nước, giấy, mực, trang thiết bị, máy móc làm việc và các tài sản công. Cán bộ, phóng viên đến cơ quan cũng như khi tác nghiệp và đi cơ sở mặc trang phục công sở bảo đảm văn minh, lịch sự; bảo đảm thời gian theo qui định. Tổ chức quy trình hoạt động xuất bản báo theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí, xác định rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, đẩy lùi những thông tin xấu, độc, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội. Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; tích cực hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua do các cấp, ngành phát động.
Bên cạnh đó, cán bộ, PV, nhân viên của báo ứng xử chân thành, thân ái, tích cực góp ý, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, họp đoàn thể; sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; chuẩn mực. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Nhiều tác giả tham gia và đoạt các giải báo chí do Trung ương và tỉnh tổ chức như Giải Búa liềm vàng tỉnh Hưng Yên, Giải báo chí Nguyễn Văn Linh. Cơ quan Báo Hưng Yên, Chi hội Nhà báo báo Hưng Yên, nhiều tập thể phòng, cá nhân của Báo Hưng Yên trong 2 năm 2022-2023 được Thủ tướng Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh và các cấp, ngành biểu dương, khen thưởng. Nhiều năm liên tục, Báo Hưng Yên được công nhận là cơ quan văn hoá.

Bên cạnh những kết quả đạt, việc thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo ở Báo Hưng Yên còn một số hạn chế như: Một số phóng viên, nhân viên chưa chấp hành nghiêm túc giờ làm việc; việc đi dự họp, dự hội nghị cũng như viêc nộp tin, bài, ảnh chưa đúng thời gian qui định; cá biệt vẫn còn đảng viên, PV, nhân viên chưa thật tập trung còn ngại ghi chép, ghi chép chưa đầy đủ, còn làm việc riêng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp của cơ quan, họp đoàn thể. Cùng với đó, một số người tác phong làm việc, giao tiếp chưa thật chuẩn mực; làm việc còn thụ động, ngại đổi mới, sáng tạo...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào trong thời gian tới, BBT Báo Hưng Yên tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về văn hóa, Hướng dẫn của Hội Nhà báo các cấp về xây dựng môi trường văn hoá trong các cơ quan báo chí và văn hoá của người làm báo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong việc xây dựng môi trường làm việc văn hóa, thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. Xây dựng, hoàn thiện, thực hiện tốt quy trình tác nghiệp bảo đảm cao nhất tính chính xác, sự tin cậy, tính nhân văn trong từng trang báo, bài viết. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; động viên, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp làm chưa tốt có những hành vi, biểu hiện thiếu chuẩn mực. Tiếp tục cụ thể hóa nội dung tiêu chí Xây dựng cơ quan báo chí văn hoá và văn hóa của người làm báo”  gắn với nội quy hoạt động và quy trình tác nghiệp của cơ quan, vào hoạt  động  của cơ quan, vào thi đua khen thưởng, kỷ luật hàng tuần, hàng tháng, hàng năm của Báo Hưng Yên. Cùng với đó, Báo Hưng Yên đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về  văn hóa, xây dựng các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, có sức lan tỏa xã hội sâu rộng; quan tâm hơn nữa xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng.
                                                                       

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3931-2.jpg
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay3,852
  • Tháng hiện tại22,841
  • Tổng lượt truy cập2,606,293
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây