Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan

Thứ ba - 31/10/2023 16:43
Ngày 31/10/2023, Hội Nhà báo Hưng Yên tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí. Người làm báo Hưng Yên trân trọng giới thiệu bài tham luận của nhà báo Chu Huy Phương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, TBT Tạp chí Phố Hiến tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào thi đua.
Văn hóa cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của mỗi cơ quan báo chí; tư tưởng, đạo đức, lối sống và môi trường văn hóa là những vấn đề cốt lõi quan trọng nhằm xây dựng nhân cách con người nói chung và con người trong các cơ quan báo chí nói riêng, hình thành nên chuẩn mực lối sống, nếp sống; là yếu tố nền tảng để xây dựng xã hội tốt đẹp nhân văn và môi trường văn hóa lành mạnh Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo” cách đây hơn một năm đã nêu bật yêu cầu cấp thiết trong việc tiếp tục đẩy mạnh tạo lập không gian văn hóa đối với hoạt động báo chí, trong đó nhà báo là người làm văn hóa, lan tỏa những giá trị văn hóa. 
111
Nhà báo Chu Huy PHương, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh, Tổng Biên tập Tạp chí Phố Hiến
chia sẻ kinh nghiệm xây dựng phong trào văn hóa của đơn vị
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm vấn đề xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa và xây dựng môi trường văn hóa cả trong chỉ đạo và tổ chức, nhằm gắn chặt hữu cơ giữa xây dựng lối sống, nếp sống mới với xây dựng con người mới. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh vấn đề đạo đức: Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008, của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là sau bài phát biểu kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và nhu cầu của nhân dân, giữ gìn và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp. Tỉnh ta đã chỉ đạo, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, nâng cao chất lượng Tạp chí Phố Hiến, quan tâm việc định hướng tư tưởng, động viên, khuyến khích các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác các tác phẩm có chất lượng, tạo sức lan tỏa trong xã hội, có giải thưởng riêng về lĩnh vực văn học, nghệ thuật dành cho đội ngũ văn nghệ sỹ là giải thưởng Văn học nghệ thuật Phố Hiến với định kỳ 5 năm tổ chức một lần. Hằng năm đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tác phẩm văn học, nghệ thuật được sáng tác phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân. Các sáng tác của đội ngũ văn nghệ sĩ Hưng Yên được lựa chọn, giới thiệu đăng tải trên Tạp chí Phố Hiến, Báo Hưng Yên, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh. Ngoài ra còn được giới thiệu trên các báo, tạp chí của Trung ương và các tỉnh bạn.

Hàng năm Hội VHNT tỉnh đều tổ chức các chuyến đi thực tế sáng tác cho Ban Thường vụ, Ban chấp hành, cán bộ và toàn thể hội viên tại các di tích văn hóa, lịch sử, các địa danh nổi tiếng trong cả nước. (Nói riêng năm 2023, Hội VHNT đã tổ chức hàng chục trại sáng tác cho hội viên như: Tháng 4/2023, tổ chức cho Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, nguyên Chủ tịch Hội VHNT và Trưởng, Phó các Ban chuyên môn đi thực tế sáng tác tại Ninh Bình; Tổ chức Trại sáng tác cho Ban văn xuôi và Văn nghệ dân gian tại Bản Lác, Hòa Bình tháng 3/2023; tổ chức cho Ban Mỹ thuật đi thực tế sáng tác tại Chùa Nôm, làng gốm Bát Tràng, Bản Lác (Mai Châu - Hòa Bình), Mộc Châu (Sơn La); Tổ chức cho Ban Nhiếp ảnh đi thực tế sáng tác tại Hà Giang tháng 2/2023; tổ chức trại sáng tác trẻ tại Nam Định tháng 7/2023; tổ chức trại sáng tác cho toàn thể hội viên tháng 10/2023)Qua các đợt thực tế sáng tác vừa giúp cho cán bộ, hội viên có nguồn tư liệu quý giá để sáng tạo tác phẩm vừa tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, đoàn kết hợp tác trong hội viên.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá VIII (1998) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và các định hướng của Đảng, các nội dung cơ bản đã và đang đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho VHNT thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế tham gia tích cực vào xây dựng tâm hồn con người, vì những điều tốt đẹp trong đời sống xã hội, có đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn ba thập niên đổi mới. Tác phẩm VHNT với tư cách là “thư ký của thời đại” đã phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần thời đại, chủ nghĩa nhân văn thể hiện rõ nét. Đồng thời, VHNT đưa ra những thông điệp có giá trị tư tưởng cao, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc và phục vụ nhân dân, xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Qua đó, củng cố lòng tin, lòng yêu nước, sự giác ngộ về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một số giá trị đạo đức trong xã hội khi chuyển sang kinh tế thị trường đã và đang được đề cao, phát huy được những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, biết quan tâm đến con người trong cộng đồng, năng động, sáng tạo, sống có khát vọng và bản lĩnh chính trị vững vàng, có mục đích rõ ràng; luôn hướng tới cái mới, cái khác biệt, tiếp thu xu hướng văn hóa tiến bộ lành mạnh từ bên ngoài.

Các giá trị mới về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, lối sống theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đời sống thực tiễn. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống ước nhớ nguồn”… cũng được lãnh đạo Hội VHNT Hưng Yên, BBT Tạp chí Phố Hiến thường xuyên quan tâm bằng những việc làm cụ thể như: Hàng năm vào dịp Tết Nguyễn đán, hay dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Hội Văn học - Nghệ thuật đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ gặp gỡ, động viên, tặng quà các hội viên cao tuổi. Lãnh đạo Hội làm tốt công tác xã hội hóa để động viên những hội viên là thương binh hoặc gia đình hội viên có người nhà là liệt sĩ - những người đã hi sinh xương máu để bảo vệ nền hòa bình của dân tộc. Đó là những cử chỉ đẹp, lối sống đẹp, lan tỏa lòng nhân ái cảm hóa, giúp mọi người sống trung thực, thẳng thắn, có lòng nhân ái, bao dung độ lượng, theo phương châm mình vì mọi người, mọi người vì mình theo phong tục, lẽ sống truyền thống quý báu của dân tộc.

Qua việc thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa của người làm báo” giúp cán bộ, hội viên, cộng tác viên của Hội Văn học - Nghệ thuật và Tạp chí Phố Hiến có chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, xác định được vấn đề cấp thiết để tập trung giải quyết như: việc chấn chỉnh kỷ luật, đạo đức, kịp thời chấn chỉnh việc phát ngôn không phù hợp trên mạng xã hội của một số rất ít hội viên.

Phong trào đã góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên gương mẫu, đoàn kết, chuyên nghiệp, nhân văn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ văn nghệ sĩ nói riêng và những người làm báo nói chung. Cùng với đạo đức và pháp luật, văn hóa là công cụ để mỗi người tự soi chính mình.

Để xây dựng phong trào ngày một tốt hơn nữa, Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật và BBT Tạp chí Phố Hiến đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, triển khai thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan báo chí đảm bảo dân chủ, đoàn kết, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo, xây dựng môi trường làm việc tích cực, năng động, sáng tạo, tòa soạn xanh - sạch - đẹp... Cụ thể như:

- Trong hoạt động nghiệp vụ hàng ngày của cơ quan Hội VHNT và Tạp chí Phố Hiến, sử dụng thông tin, hình ảnh đăng báo hay đăng trên trang facebook của Hội với tinh thần tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tinh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức, ảnh hưởng không tốt tới môi trường xã hội; Phát huy tích cực tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái với đồng nghiệp gặp hoạn nạn, tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, thường xuyên viết bài sáng tác về các điển hình tiên tiến để lan tỏa những điều tốt đẹp nhất đến với cộng đồng.

- Gắn nhiệm vụ xây dựng  các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục xây dựng văn hóa công sở nói chung (theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025), văn hóa lãnh đạo và quản lý nói riêng, coi đây là một nội dung có ý nghĩa quyết định để nâng tầm lãnh đạo, nâng cao uy tín đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa làm việc lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan, tạo mối quan hệ giữa người với người một cách thân ái, giữa cấp trên và cấp dưới luôn tôn trọng và đoàn kết, gắn bó.

- Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách là bảo đảm cho xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Xây dựng chính sách đặc thù phù hợp, khuyến khích các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong tình hình mới.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong các cơ quan, đơn vị nói chung và cơ quan báo chí nói riêng trong thời điểm hiện nay là một cách thức nhằm chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, góp phần giúp mỗi cơ quan báo chí, người làm báo tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong sứ mệnh của người cầm bút với “tâm sáng, bút sắc, lòng trong”. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm tạo nền tảng xây dựng một xã hội tốt đẹp, nhân văn và tiến bộ.

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, BBT Tạp chí Phố Hiến trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan. Với những ý kiến đóng góp trên, tôi mong rằng sẽ góp phần cùng các cơ quan báo chí khác của tỉnh xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí của tỉnh nói riêng và các cơ quan nói chung ngày càng thân thiện, văn minh và hiện đại hơn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg a7896047c7ca0c9455db.jpg 370c09e6ae6b65353c7a.jpg 3b96701bd7961cc84587.jpg f369334897c55c9b05d4.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg IMG-8020-1.jpg IMG-8014-1.jpg IMG-8021-1.jpg IMG-8007-1.jpg IMG-8017-1.jpg IMG-8018-2.jpg IMG-8016-1.jpg IMG-8013-1.jpg IMG-8015-1.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3931-2.jpg
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay3,605
  • Tháng hiện tại22,594
  • Tổng lượt truy cập2,606,046
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây