Tổng Bí thư: Nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa trước

Thứ hai - 01/02/2021 10:53
* Phát biểu bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ quyết tâm và niềm tin nhiệm kỳ khóa XIII phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Sáng nay (1/2), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc. 200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương khóa mới ra mắt Đại hội.

một giờ trước

9h31, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên bế mạc cũng như chương trình Đại hội. Chủ tịch Quốc hội mời Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký xuống vị trí làm lễ chào cờ, kết thúc Đại hội.

một giờ trước
 Tổng Bí thư: Cuộc sống sung túc, hạnh phúc cho người dân mới là thành công thực tế của Đại hội!

111
Tổng Bí thư: “Đến giờ phút này, có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp”.

Tổng Bí thư khái quát, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thiện tất cả các nhiệm vụ, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Đại hội đã thảo luận thẳng thắn, dân chủ, trách nhiệm, thông qua các dự thảo văn kiện Đại hội (5 văn kiện). Đại hội đã bầu ra 200 người, tiêu biểu, đại diện cho hơn 5 triệu Đảng viên để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các văn kiện Đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết, đánh giá tình hình, kết tinh tinh thần, trí tuệ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân, gắn với việc tổng kết 35 năm đổi mới, đề ra kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, tầm nhìn 10 năm và chiến lược phát triển đất nước đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát đưa ra là nâng cao năng lực cầm quyền, năng lực lãnh đạo của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21 Việt Nam thành nước phát triển theo định hướng XHCN.

Đảng thống nhất kiên định con đường định hướng XHCN, đồng thời nhấn mạnh Đảng phải tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, hiệu lực hiệu quả, cụ thể hóa, triển khai đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trí tuệ và tính chiến đấu của các tổ chức Đảng, từng Đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng cán bộ đứng đầu các cấp, cán bộ cấp chiến lược.

Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao đóng góp to lớn của các Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII không tiếp tục ứng cử, tham gia khóa XIII.

Đại hội đã thực hiện nghiêm túc, đúng điều lệ Đảng, sáng suốt bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để lãnh đạo Đảng, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra Ban chấp hành sẽ toàn tâm toàn sức phụng sự nhân dân, đất nước, rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

“Đến giờ phút này, có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp” – Tổng Bí thư gửi lời cảm ơn tới toàn bộ cán bộ, Đảng viên, nhân sĩ trí thức và nhân dân cả nước đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đảng lần này sẽ cổ vũ toàn Đảng, toàn dân để phân đấu vượt mọi khó khăn thách thức, đưa đất nước phát triển thành nước giàu mạnh theo định hướng XHCN.

Tổng Bí thư yêu cầu tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong toàn dân về thành công của Đại hội, khẩn trương xây dựng, cụ thể hóa chiến lược hành động để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, biến chủ trương chính sách thành hiện thực sinh động trong cuộc sống.

Tổng Bí thư phân tích, việc đưa lại cuộc sống sung túc, hạnh phúc cho người dân sau đây mới là thành công thực tế của Đại hội. Tổng Bí thư nêu thực tế, hiện tượng thiếu trách nhiệm, thiếu hành động trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng đã từng thể hiện, dẫn tới việc Đảng phải kỷ luật những người làm sai, làm hỏng, làm trái nghị quyết của Đại hội.

Tổng Bí thư bày tỏ quyết tâm và niềm tin nhiệm kỳ khóa XIII này phải làm tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

 


một giờ trước
Không sửa Điều lệ Đảng

Đại hội đồng ý không sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ Đảng hiện hành. Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện Điều lệ Đảng trong toàn Đảng.

Về việc kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành khóa XII, Đại hội thống nhất với nội dung dự thảo văn kiện Đảng đã nêu.

Đại hội thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng tái cử khóa XIII, giới thiệu để bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại hội cùng thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bằng cách giơ thẻ Đảng viên. Không có đại biểu nào không nhất trí hay có ý kiến khác.

2 giờ trước
 Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội họp từ ngày 25/1/2021 tới 1/2/2021, quyết nghị: Trước hết, Đại hội tán thành những kết quả lớn về kết quả nhiệm kỳ khóa XII, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển 2011-2021, 30 năm thực hiện cương lĩnh phát triển thời kỳ quá độ.

Với nhiệm kỳ 2016-2021, tăng trưởng được giữ vững ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện hiệu quả, công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực có chuyển biến, quốc phòng an ninh được đảm bảo, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đặc biệt, năm 2020, dù đứng trước đại dịch Covid-19, cả nước đã từng bước ổn định, khống chế được dịch, duy trì tăng trưởng. Những thành tựu đạt được 5 năm qua là kết tinh những giá trị của tinh thần đoàn kết, thống nhất toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng chưa tạo được chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển chưa tương xứng. Xây dựng nhà nước pháp quyền có mặt chưa đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển đất nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng có những điểm chưa đạt yêu cầu. Một số chỉ tiêu phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm chưa đạt được mục tiêu đề ra.

111
Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội (Ảnh: Quốc Chính)

Nhìn lại 35 năm đổi mới, lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ngày càng được hoàn thiện. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hiện nay. Việc thực hiện cương lĩnh khẳng định con đường đi lên của Việt Nam là đúng đắn và phù hợp xu thế thời đại.

Cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ quy tụ, ngọn cờ chiến đấu vì một nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển.

Thách thức trước mắt rất lớn, đòi hỏi toàn Đảng đoàn kết một lòng, nỗ lực hơn nữa để thúc đẩy đổi mới, đưa đất nước tiến lên nhanh và bền vững. Đại hội xác định kiên định các nguyên tắc lãnh đạo, hoạt động đề ra.

Đại hội thống nhất định hướng lãnh đạo đất nước, lấy nguồn lực nội sinh là chủ yếu, nhất là nguồn lực con người. Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công chiến lược phát triển.

Mục tiêu cụ thể, đến 2025, kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất, Việt Nam thành nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình cao; Đến 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có mức thu nhập cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân 6,5-7%/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5%/năm.

Về môi trường, đến 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch với người dân đô thị nâng lên mức 95%, khu vực nông thôn ở mức 90-92%.

Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030: tiếp tục xây dựng thể chế bền vững, tháo gỡ kịp thời khó khăn vướng mắc, tạo động lực phát triển bền vững. Xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo đổi mới đột phá trong đổi mới giáo dục đào tạo, thu hút nhân tài, chú trọng một số ngành trọng điểm có tiềm năng, lợi thế để bắt kịp và vượt lên so với khu vực và thế giới. Phát triển con người Việt Nam phát triển toàn diện, có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Con người Việt Nam là trung tâm, là mục tiêu phát triển trọng yếu.

Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên. Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phù hợp với phát triển bền vững. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phòng ngừa nguy cơ chiến tranh, ảnh hưởng hòa bình.

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, tăng cường công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng.

Trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn cần hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ, bảo vệ môi trường, bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII là thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững, tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Củng cố lòng tin, sự gắn bó của người dân với Đảng. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Với các đột phá chiến lược, tập trung ưu tiên, hoàn thiện đồng bộ thể chế pháp luật, môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường nâng cao kiểm tra, kiểm soát quyền lực; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với cơ chế đãi ngộ, sử dụng nhân tài, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc; xây dựng hoàn thiện hạ tầng, chú trọng hoàn thiện hạ tầng thông tin, chuyển đổi số quốc gia. Thông qua chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2025-2030.


2 giờ trước
Tổng Bí thư nói lời cảm ơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, với tình cảm cá nhân, nói lời cảm ơn chân thành tới Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các Ủy viên vào cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa 2 kỳ Đại hội (Ban Chấp hành Trung ương).

111
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các Ủy viên vào Ban Chấp hành Trung ương. (Ảnh: Quốc Chính)

Tổng Bí thư hứa tập thể Ban chấp hành Trung ương sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, kế thừa thành quả đã có, tăng cường đoàn kết nhất trí, luôn luôn trau dồi thêm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của toàn quân, toàn dân.

Tổng Bí thư mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ để có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng Bí thư cảm ơn các anh hùng cách mạng, các bậc đàn anh đi trước đã nêu gương suốt nhiều thập kỷ vừa qua để lãnh đạo nhân dân đạt được cơ đồ, vị thế, uy tín như ngày nay.

“Chúng tôi luôn ý thức rằng vinh dự luôn đi đôi với trách nhiệm, vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Như đã nói, hiện có những thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có vô vàn thách thức nên tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, kiêu ngạo. Tập thể 200 thành viên của Ban chấp hành Trung ương khóa này xin hứa với Đại hội sẽ là một khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói, Đại hội là dịp để đã đoàn kết ngày càng đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn” – Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư nêu quyết tâm, nhất định Tổ quốc ta thời gian tới ngày càng vinh quang hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.


2 giờ trước
Ra mắt Ban Chấp hành Trung ương

111
(Ảnh: Quốc Chính)

8h30, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cùng lên khán đài ra mắt Đại hội.

111
Nhãn

2 giờ trước
Danh sách Ủy ban Kiểm tra khóa XIII

Trưởng Ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương và UB Kiểm tra Trung ương.

Ông Thưởng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất sáng qua, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng. Ban Chấp hành đã bầu 18 ủy viên Bộ Chính trị như đã công bố.

Ban Chấp hành Trung ương cũng bầu UB Kiểm tra Trung ương gồm 19 Ủy viên. Cụ thể:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

2. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

3. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

4. Ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

5. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

6. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

7. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

8. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

9. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

10. Ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

14. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

15. Ông Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

16. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

18. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

19. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XII

“Ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII”- ông Võ Văn Thưởng thông tin trước đại hội.


2 giờ trước
Kết quả biểu quyết nội dung văn kiện Đại hội Đảng

Ủy viên đoàn Thư ký Thuận Hữu báo cáo kết quả biểu quyết một số nội dung trong các văn kiện Đại hội Đảng.

Ông Thuận Hữu cho biết, Đoàn thư ký kiểm phiếu, biểu quyết, cho thấy, 1.582 người có mặt để bỏ quyết, 1.527 phiếu được thu về và đều hợp lệ.

Chủ đề của Đại hội tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới toàn diện đất nước để đến giữa 2021 Việt Nam thành nước cơ bản phát triển, có 1.514 phiếu đồng ý, chỉ 2 phiếu không đồng ý, 11 phiếu không rõ chính kiến.

Nội dung mục tiêu bảo đảm cao nhất là lợi ích quốc gia dân tộc, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển con người là trung tâm, phát triển quốc phòng an ninh là trọng yếu, Đại hội cũng thông qua với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đồng ý có 1516 phiếu, không đồng ý chỉ 1 phiếu, 10 phiếu không rõ chính kiến.

Đại hội đồng ý mục tiêu tổng quát phát triển đất nước là nâng cao năng lực chiến đấu, lãnh đạo của Đảng, nâng cao niềm tin của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định, phấn đấu đến 2045 Việt Nam cơ bản thành nước XHCN phát triển bền vững.

111
(Ảnh: Quốc Chính)

Về mục tiêu cụ thể, Đại hội cũng đồng ý, đến 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng phát triển, vượt mức thu nhập trung bình thấp, đến 2030 là nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình cao, đến 2045 Việt Nam thành nước phát triển có mức thu nhập cao.

Tốc độ phát triển trung bình đến 2025 ở mức 6,5-7%/năm cũng được Đại hội đồng ý.


2 giờ trước
Đại hội XIII nhận 368 thư, điện mừng

111
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Quốc Chính)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu, tới dự lễ bế mạc Đại hội XIII của Đảng có đông đảo các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện nhân sĩ, trí thức.

Trưởng Ban Thư ký Đại hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Đại hội những ngày cuối tiếp tục nhận được 71 điện mừng của các chính đảng, bạn bè quốc tế.

Tính chung toàn bộ Đại hội, đến thời điểm này, đã có 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng, đảng bộ, tổ chức khu vực và quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và các cá nhân gửi tới.

111
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong lễ ra mắt Ban chấp hàng Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Quốc Chính).
111
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội. (Ảnh: Quốc Chính)

Tại phiên bế mạc, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện Đại hội (nếu có).

Sau đó, Đại hội nghe báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc sáng 1/2.

Sau phiên bế mạc, dự kiến lúc 10h sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì buổi họp báo để thông tin về thành công của đại hội.

Trước đó, 1.587 đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm 200 người , trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất ngày 31/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, Bộ Chính trị khóa mới gồm 18 ủy viên, trong đó có 8 trường hợp tái cử và 10 người tham gia lần đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII được bầu gồm một số ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 người được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 ủy viên và ông Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.


Thế Kha - Anh Thế - Phương Thảo
Theo Dân trí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

PHIM TÀI LIỆU
PHIM TỐT, PHÓNG SỰ HAY
THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
IMG-5501.jpg IMG-5507.jpg IMG-5513.jpg IMG-5493.jpg IMG-5517.jpg IMG-5500.jpg IMG-5505.jpg IMG-5512.jpg IMG-5489-1.jpg IMG-5516.jpg IMG-5498.jpg IMG-5504.jpg IMG-5510.jpg IMG-5515.jpg IMG-5497.jpg IMG-5529.jpg IMG-5503.jpg IMG-5509.jpg IMG-5514.jpg IMG-5494.jpg IMG-5518.jpg TS9-3760-2.jpg TS9-3905-1.jpg TS9-3861-2.jpg TS9-3794-2.jpg TS9-3931-2.jpg TS9-3865-1.jpg TS9-3830-2.jpg TS9-3948-1.jpg TS9-3853-2.jpg TS9-3886-2.jpg TS9-3856-2.jpg NIK-5090.jpg NIK-5045.jpg NIK-4997.jpg NIK-5102.jpg NIK-5054.jpg NIK-5014.jpg NIK-4980.jpg NIK-5108.jpg NIK-5072.jpg NIK-5015.jpg NIK-4995.jpg NIK-5118.jpg NIK-5078.jpg NIK-5034.jpg NIK-4996.jpg DSC-2031.jpg IMG-8487.jpg IMG-8493.jpg FN1A8305.jpg cup-bb-17.jpg IMG-8495.jpg 44251966-2566673110013320-125322030391230464-n.jpg IMG-8507.jpg 15777046-1794464720803325-4664872810918106109-o-1.jpg NIK-6861-1.jpg NIK4938.jpg NIK7698.jpg cup-bb-17.jpg dan-phong.jpg dongsen.jpg gaogiong.jpg gothap.jpg langcu.jpg langhoa.jpg
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay246
  • Tháng hiện tại5,109
  • Tổng lượt truy cập754,568
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây