Đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản cách mạng

Thứ ba - 21/05/2024 14:55
BÀI 1:
NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN, PHƯƠNG THỨCTHỰC HIỆN ÂM MƯU "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"
     
Đọc xưa, ngẫm nay

Quản Trọng, nhà chính trị, nhà quân sự và nhà tư tưởng thời Xuân Thu (774 - 476 trước Công Nguyên) là một "cao thủ diễn biến hòa bình, không đánh mà thắng". Ông luôn chủ trương "lấy mưu làm gốc, dùng trí thắng địch, diễn biến hòa bình, không đánh mà khuất phục được kẻ thù". Chiến lược "không đánh mà thắng" của Quản Trọng chủ yếu thông qua hai con đường:

Một là, âm mưu lật đổ, còn gọi là "mưu công" hoặc "Văn phạt". Tóm lại gồm năm điều: Gây mâu thuẫn trong nội bộ vua tôi nước người; Tận dụng mâu thuẫn vẫn có trong nội bộ vua tôi nước người; Gây mâu thuẫn giữa vua tôi với dân chúng; Gây mâu thuẫn giữa nước địch với các nước khác; Gây mâu thuẫn trong nội bộ quyền thần với quyền thần, quyền thần với cấp dưới khiến chúng tàn sát lẫn nhau.

Hai là, "bóp" chết đối phương bằng kinh tế, tức là "thông qua các thủ đoạn kinh tế như cân bằng cung cầu, điều tiết giá cả, nắm giữ vật tư, khống chế lưu thông…", khiến kẻ địch "phạm sai lầm toàn diện mang tính chiến lược… phụ thuộc hẳn vào ta".

Chiến lược "không đánh mà thắng" của Quản Trọng tuy cách đây trên 2.500 năm nhưng nay vẫn có ý nghĩa sâu sắc, được giới chiến lược, chính trị gia trên toàn thế giới vận dụng triệt để, đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ hai, thế giới phân chia thành hai cực tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, quan hệ quốc tế luôn trong tình trạng phức tạp, căng thẳng.

Cũng trong thời điểm "chiến tranh lạnh" này, thuật ngữ “Diễn biến hòa bình” lần đầu tiên xuất hiện trong sinh hoạt chính trị quốc gia - năm 1949. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó, Dean Akison, trong một bức thư gửi Tổng thống Truman đã sử dụng khái niệm “Diễn biến hòa bình” để chỉ sự chuyển hóa các nước xã hội chủ nghĩa thành tư bản chủ nghĩa. Khái niệm này sau đó đã trở thành phổ cập trên thế giới, được các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo, bổ sung và nâng lên hoàn chỉnh thành chiến lược. Đến nay, có rất nhiều cách hiểu, cách định nghĩa, song đều thống nhất “Diễn biến hòa bình” là chiến lược cơ bản phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong, tiến tới lật đổ chế độ của các nước xã hội chủ nghĩa, đưa các nước này đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa đế quốc.

Gần một thế kỷ đã trôi qua, lịch sử đã chứng minh giai cấp tư sản quốc tế không thể dùng bạo lực tiêu diệt chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa, vì vậy chúng buộc phải thay đổi chiến lược, không một ngày nào lơi lỏng việc dùng biện pháp chiến lược "diễn biến hòa bình" đối với các nước xã hội chủ nghĩa. Để không mơ hồ, mất cảnh giác rồi mắc phải "cái bẫy" ngọt ngào, không tiếng súng của kẻ thù, cần thường xuyên, liên tục nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vấn đề này.

Lời tiên đoán vượt thời đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh
111
Bác Hồ đến thăm và căn dặn cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 11 Trung đoàn  600, trước khi về tiếp quản Thủ đô năm 1954
Trước ngày tiếp quản Thủ đô (10/10/1954), với tầm nhìn vượt thời đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lường trước tình trạng cán bộ, chiến sỹ không chăm lo giữ mình, bị sa ngã trước những cám dỗ do thay đổi cuộc sống, từ chiến khu kháng chiến về thành thị hòa bình. Người thường dặn dò “các chú phải đề phòng “đạn bọc đường”. Loại đạn này, lúc đầu ai bị bắn dù có trúng cũng không biết đau, còn khen ngọt là khác, đến khi ngã ra có hối hận cũng đã muộn”.

Điều Bác lo, lời Bác dặn, sự giải thích của Bác cách đây tròn 65 năm vẫn vẹn nguyên giá trị. Thấm thía bài học trên, chúng ta càng nhức nhối trước tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; tệ tham nhũng, lãng phí; hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đang diễn ra hiện nay. Đó là kết quả, mục tiêu quan trọng trong chuỗi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là lý do quan trọng để ngay từ Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20 - 25/1/1994), Trung ương Đảng đã coi "diễn biến hòa bình" là một trong 4 nguy cơ trước mắt của cách mạng nước ta.

Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta đều ban hành các chỉ thị, nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này. Gần đây nhất, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", với quan điểm xuyên suốt: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" trong giai đoạn hiện nay

Với mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, các thế lực thù địch, phản cách mạng không cam tâm chứng kiến một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa kiên cường, vững vàng vượt qua muôn trùng khó khăn, liên tiếp giành những thành tựu to lớn, vĩ đại trong suốt 79 năm kể từ ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay. Chính vì thế, chúng chưa khi nào ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bằng những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc và nham hiểm trên tất cả các lĩnh vực.

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, chúng tập trung phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội; thúc đẩy quá trình “dân chủ hóa” ở Việt Nam theo lối dân chủ tư sản; tăng cường liên kết các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và thành lập các cơ sở bí mật ở trong nước để cùng phối hợp hành động chống phá; thâm nhập, lợi dụng báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để truyền bá giá trị tư sản, lối sống phương Tây làm phai nhạt bản sắc dân tộc, các giá trị đạo đức lối sống xã hội chủ nghĩa; lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện, đình công để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị - xã hội, gây bạo loạn lật đổ. Sự việc đáng tiếc xảy ra ở Tây Nguyên với đỉnh điểm là vụ gây rối quy mô lớn của người Thượng ủng hộ thành lập nhà nước Đề ga tự trị tháng 4/2004; hay trung tuần tháng 4/2011, một lượng lớn đồng bào Mông từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, thậm chí Đăk Lăk, Đăk Nông… là những minh chứng điển hình.

 Trên lĩnh vực kinh tế, chúng dùng mọi thủ đoạn để lái nền kinh tế nước ta theo nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa; thông qua các chương trình, dự án đầu tư trực tiếp để chi phối nền kinh tế, chiếm lĩnh các địa bàn chiến lược, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh; thúc đẩy sự phát triển kinh tế tư nhân trong nước để tạo cơ sở hình thành tầng lớp tư sản - giai cấp tư sản mới, làm biến đổi cơ cấu xã hội - giai cấp; hạ thấp vị trí, vai trò giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức trong xã hội; tạo ra sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội ngày càng tăng dẫn đến mâu thuẫn lợi ích và xung đột các giai cấp, tầng lớp trong xã hội.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, chúng tìm mọi cách làm suy yếu, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội và công an nhân dân; đẩy mạnh việc xuyên tạc học thuyết chiến tranh - quân đội của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng; ra sức tuyên truyền học thuyết quân sự tư sản, đề cao thuyết “vũ khí luận” trong điều kiện mới; thúc đẩy hợp tác quân sự để tiếp xúc và tác động, làm chuyển hóa quân đội và công an; cài cắm các phần tử phản cách mạng trong lực lượng vũ trang.

Trên lĩnh vực đối ngoại, chúng không ngừng gây áp lực hòng lôi kéo ta từng bước thay đổi lập trường, chấp nhận các quan điểm do chúng áp đặt đối với các vấn đề quốc tế; thông qua con đường ngoại giao, chúng ép và đặt điều kiện với Nhà nước Việt Nam thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi thả bọn tội phạm là các phần tử phá hoại an ninh quốc gia, bọn phản động đội lốt tôn giáo, dân tộc thiểu số. Chúng tìm cách tiếp xúc và chỉ đạo hoạt động, hỗ trợ tài chính, khuyến khích các phần tử phản động tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đặc biệt, thông qua các hoạt động đối ngoại, chúng chủ trương làm cho nhân dân ta mơ hồ, ảo tưởng, không phân biệt giữa bạn và thù, đối tượng, đối tác, rơi vào mất cảnh giác để dễ tiến hành “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực của xã hội.

"Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tư tưởng, văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên đều phải tự trang bị cho mình những kĩ năng căn bản để có sức đề kháng, tiến tới miễn nhiễm các thông tin xấu, độc, không bị các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, chi phối.

Mời tìm đọc Bài 2 tại đường link đính kèm:
M.P

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây