Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên bầu

Thứ ba - 03/10/2023 10:04

Ngày 2/10, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII Kỳ họp thứ Mười sáu thông qua Nghị quyết số 396/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Nội dung nghị quyết như sau:

HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVII Kỳ họp thứ Mười sáu

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ngày 02 tháng 10 năm 2023; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại Kỳ họp thứ Mười sáu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 ông, bà giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị, gửi các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chu đáo, kịp thời; nghiên cứu và tổ chức thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm theo đúng quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của người được lấy phiếu tín nhiệm trong việc gửi đầy đủ các báo cáo, bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân và các tài liệu có liên quan theo đúng thời gian do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong việc giải trình, làm rõ những nội dung thuộc căn cứ đánh giá tín nhiệm theo yêu cầu của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Việc lấy phiếu tín nhiệm diễn ra công khai, dân chủ, khách quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đánh giá cao sự công tâm, khách quan của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu thông qua việc bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đánh giá đúng thực chất việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, phẩm chất đạo đức, lối sống, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ.

Điều 2. Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 ông, bà giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu như sau:

I. Khối Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

2. Ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

3. Bà Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

4. Ông Nguyễn Trung Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

5. Ông Bùi Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

6. Bà Đặng Thị Gấm, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

II. Khối Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

2. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

3. Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm  98,03% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,97% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

4. Ông  Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm  98,03% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,97% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

5. Ông Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

6. Ông Trịnh Văn Diễn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm  92,15% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm  7,85% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

7. Ông Nguyễn Văn Phê, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm 3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

8. Ông Nguyễn Đức Tải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm  94,11% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm  5,89% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

9. Ông Lê Quang Hòa, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: Không

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

10. Ông Đỗ Minh Tuân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm  94,11% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm  5,89% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

11. Ông Nguyễn Văn Thơ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 50 phiếu (chiếm  98,03% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm 1,97% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

12. Bà Nguyễn Thị Anh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm  96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm  3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

13. Ông Trần Minh Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm  96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu (chiếm  3,9% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

14. Ông Trần Tùng Chuẩn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 94,11% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm  1,97% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu (chiếm 3,92% tổng số phiếu thu về)

15. Ông Đặng Văn Diên, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm  90,19% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm  9,81% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

16. Ông Đỗ Hữu Nhân, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm  94,11% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu (chiếm  5,89% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

17. Ông Cao Quang Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm  96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 01 phiếu (chiếm  1,95% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu (chiếm  1,95% tổng số phiếu thu về)

18. Ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 47 phiếu (chiếm  92,15% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu (chiếm 7,85% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

19. Ông Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 46 phiếu (chiếm  90,19% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu (chiếm 9,81% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

20. Ông Bùi Văn Sỹ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 88,23% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm: 06  phiếu (chiếm  11,77% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: Không

21. Ông Đào Văn Sơn, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh

+ Số phiếu phát ra: 51 phiếu

+ Số phiếu thu về: 51 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm  96,1% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm:  01 phiếu (chiếm  1,95% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp:  01 phiếu (chiếm 1,95% tổng số phiếu thu về)

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII, Kỳ họp thứ Mười sáu nhất trí thông qua ngày 02 tháng 10 năm 2023; có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

 

nguon: https://baohungyen.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

THƯ VIỆN ẢNH ĐẸP
5.jpg 66.jpg 29.jpg 49.jpg 20.jpg 42.jpg 13.jpg 37.jpg 6.jpg 67.jpg 31.jpg 50.jpg 22.jpg 43.jpg 15.jpg 38.jpg 7.jpg 68.jpg 33.jpg 52.jpg 24.jpg 45.jpg 16-1.jpg 39.jpg 40.jpg 9.jpg 71.jpg 34.jpg 63.jpg 27.jpg 48.jpg 19.jpg 41.jpg 12-qn1.jpg a-T.jpg 36.jpg 8a334df96fbbb3e5eaaa.jpg ec1643b261f0bdaee4e1.jpg 75528951ab13774d2e02.jpg 740f0438267afa24a36b.jpg 9e931db13ff3e3adbae2.jpg eef9d3a2f1e02dbe74f1.jpg ac94b8a49de641b818f7.jpg ae0f6bdb499995c7cc88.jpg 895e11f733b5efebb6a4.jpg 27c48a2ea86c74322d7d-1.jpg f7b945c06782bbdce293.jpg 0f6e3f741c36c0689927.jpg c23927250467d8398176.jpg 906029e10ba3d7fd8eb2.jpg 32b8e242c0001c5e4511-1.jpg f774eba794e548bb11f4.jpg 7a0a8baca9ee75b02cff.jpg dcd1d242f0002c5e7511.jpg 23289506b7446b1a3255.jpg 66d134e644a498fac1b5-1.jpg 1389b67fa302625c3b13-1.jpg f69297bc83c1429f1bd0-1.jpg 33f61d080875c92b9064-1.jpg e71f3a932feeeeb0b7ff-1.jpg 3b4258344c498d17d458-2-1.jpg aecc18440d39cc679528-1.jpg 01b53b002e7def23b66c-1.jpg 7536f22be75626087f47-1.jpg f87058784d058c5bd514-1.jpg 48dd535d4620877ede31-1.jpg ea6a58024d7f8c21d56e-1-1.jpg 4f0be64af33732696b26-1.jpg b673068913f4d2aa8be5-1.jpg 1d4bb15da420657e3c31-1.jpg 35021b9c0ee1cfbf96f0-1.jpg ffc69024855944071d48-1.jpg 87e8e87cfd013c5f6510-1.jpg f7a58a679f1a5e44070b-1.jpg 5b9e981a8d674c391576-1.jpg dfefc79bd2e613b84af7-1.jpg 02ac9b4b8e364f681627-1.jpg 142989b99cc45d9a04d5-1.jpg fe3d1d75bf087e562719.jpg 94d3461b53669238cb77-1.jpg f38c46ee539392cdcb82-1.jpg 7f5885f9908451da0895-1.jpg e5c4472a52579309ca46-1.jpg 3b20a26fb712764c2f03-1.jpg 0506885d9d205c7e0531-1.jpg d203ce4d69c0a29efbd1.jpg b91ad73673bbb8e5e1aa-1.jpg 520c873d23b0e8eeb1a1.jpg 8f815695f21839466009.jpg d9977394d7191c474508.jpg b94a739fd4121f4c4603.jpg 2799f500528d99d3c09c-1.jpg 0905f0a2572f9c71c53e.jpg 0b4698843f09f457ad18.jpg d5502603818e4ad0139f.jpg c364cdd36a5ea100f84f.jpg 4126eb8e4c03875dde12.jpg 35b9c64f61c2aa9cf3d3.jpg eb2c4421e0ac2bf272bd.jpg cd43fd4859c5929bcbd4-1.jpg
  • Đang truy cập28
  • Hôm nay1,611
  • Tháng hiện tại60,017
  • Tổng lượt truy cập3,160,772
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây