NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN, PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN ÂM MƯU “DIỄN BIỄN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN CÁCH MẠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Thứ năm - 27/06/2024 10:31
Năm 1954, trước ngày tiếp quản Thủ đô, với tầm nhìn vượt thời đại, Bác đã lường trước tình trạng cán bộ, chiến sỹ không chăm lo giữ mình, bị sa ngã trước những cám dỗ do thay đổi cuộc sống từ chiến khu kháng chiến về thành thị trong hòa bình. Người thường dặn dò “các chú là phải đề phòng “đạn bọc đường”. Loại đạn này, lúc đầu ai bị bắn dù có trúng cũng không biết đau, còn khen ngọt là khác, đến khi ngã ra có hối hận cũng đã muộn”.

Điều Bác lo, lời Bác dặn, sự giải thích của Bác cách đây tròn 70 năm vẫn vẹn nguyên giá trị. Thấm thía bài học trên, chúng ta càng nhức nhối trước tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống; tệ tham nhũng, lãng phí; hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức đang diễn ra hiện nay. Trong tương quan lực lượng, đó là kết quả, mục tiêu quan trọng trong chuỗi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản cách mạng Việt Nam; đồng thời cũng là lý do quan trọng để ngay từ Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20 - 25/1/1994), Trung ương Đảng đã coi "diễn biến hòa bình" là một trong 4 nguy cơ trước mắt của cách mạng nước ta. Trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội, Đảng ta đều ban hành các chỉ thị, nghị quyết quan trọng nhằm đẩy mạnh cuộc đấu tranh trên lĩnh vực này. Gần đây nhất, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", với quan điểm xuyên suốt: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Chúng ta còn nhớ, thuật ngữ “Diễn biến hòa bình” xuất hiện lần đầu tiên trong sinh hoạt chính trị quốc gia vào năm 1949. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó, Dean Akison, trong một bức thư gửi Tổng thống Truman đã sử dụng khái niệm “Diễn biến hòa bình” để chỉ sự chuyển hóa các nước XHCN thành TBCN. Sau đó, khái niệm “Diễn biến hòa bình” đã trở thành phổ cập trên thế giới, được các nhà hoạch định chiến lược phương Tây soạn thảo, bổ sung và nâng lên hoàn chỉnh thành chiến lược. Đến nay, có rất nhiều cách hiểu, cách định nghĩa, song nhìn chung đều thống nhất “Diễn biến hòa bình” là chiến lược tiến công bằng mọi thủ đoạn trên tất các các lĩnh vực của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động vào bên trong các nước xã hội chủ nghĩa và các Đảng cộng sản nhằm tạo ra các nhân tố chống chủ nghĩa xã hội trong các nước xã hội chủ nghĩa, từ đó từng bước làm chuyển hóa, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội.

Về lý thuyết, đối tượng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là các nước có khuynh hướng phát triển phi tư bản chủ nghĩa; bản chất là chống chủ nghĩa xã hội, chống độc lập dân tộc; nội dung cơ bản là phá hoại các nước xã hội chủ nghĩa về các mặt chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội; phương thức và thủ đoạn chủ yếu là tiến hành tổng hợp nhiều biện pháp, buộc đối phương trong cùng một lúc phải đối phó với nhiều thế lực, nhiều hoạt động chống đối, thúc đẩy cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội thành khủng hoảng chính trị, tạo ra tình thế bạo loạn lật đổ chế độ.

Với mục tiêu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, các thế lực thù địch, phản cách mạng không cam tâm chứng kiến một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa kiên cường, vững vàng vượt qua muôn trùng khó khăn, liên tiếp giành những thành tựu to lớn, vĩ đại trong suốt 79 năm kể từ ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến nay. Chính vì thế, chúng chưa khi nào ngừng chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta bằng những âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc và nham hiểm trên tất cả các lĩnh vực.

Về chính trị: Chúng xuyên tạc, phủ định sạch trơn tính đúng đắn trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta; ráo riết thực hiện "diễn biến hòa bình" nhằm mục đích làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; chúng xưng danh "nhà khoa học", "nhân sĩ", "trí thức yêu nước", tiếng nói báo chí để trực tiếp xuyên tạc, tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng thù địch chế độ ta trên hệ thống mạng internet và trong các hoạt động xã hội.
Về kinh tế: Chúng lặp đi lặp lại luận điệu kinh tế thị trường là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, phải gắn với chủ nghĩa tư bản, không thể dung hợp kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội; thậm chí chúng ráo riết đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, từ đó làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Về xã hội: Chúng luôn khắc sâu những điểm yếu kém, hạn chế trong thực thi các chính sách xã hội để gây lòng nghi kỵ, ngờ vực, phá hoại lòng tin vào Đảng, Chính phủ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; qua đó phát tán những tư tưởng chống cộng sản, dân chủ tư sản phản động, kích động lòng người, cổ vũ cho những tư tưởng hành động cực đoan chống phá gây rối trật tự an toàn xã hội.
Về văn hóa, dân tộc, tôn giáo: Chúng tăng cường du nhập văn hóa lai căng, tuyên truyền, phát tán các sản phẩm văn hóa đồi trụy, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục; xuyên tạc nền văn hóa truyền thống của dân tộc; lợi dụng lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo, kích động chống đối nhà nước; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo để hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân.

Về quốc phòng, an ninh, đối ngoại: Chúng xuyên tạc, nói xấu Đảng ta nhu nhược, chịu thua các nước lớn, không thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, bản lĩnh của một giai cấp lãnh đạo, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang.
Qua tổng kết lý luận và thực tiễn, các nhà nghiên cứu đã chỉ rõ những phương thức chủ yếu mà bè lũ tay sai, phản động và thế lực thù địch thường sử dụng hòng thực hiện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”.

Trước hết, chúng tập trung bôi nhọ, vu khống, "hạ bệ thần tượng" Hồ Chí Minh, từ đời tư, đến tư tưởng, di sản của Người trên mọi diễn đàn từ công khai sách, báo, ấn phẩm đến truyền tai, hội thảo, mạng xã hội... nhằm chống phá nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng ta, làm biến chất chính trị, lung lay tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Thứ hai, chúng ra sức xuyên tạc, lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", "dân tộc", "tôn giáo", hình thành "xã hội dân sự" ở Việt Nam, tạo môi trường, cơ hội để các tổ chức chính trị đối lập xuất hiện và hoạt động công khai, gây rối trật tự, an toàn xã hội, đồng thời làm cho nhân dân ta mất phương hướng chính trị và suy giảm bản lĩnh chính trị. Sự việc đáng tiếc xảy ra ở Tây Nguyên với đỉnh điểm là vụ gây rối quy mô lớn của người Thượng ủng hộ thành lập nhà nước Đề ga tự trị tháng 4/2004; hay trung tuần tháng 4/2011, một lượng lớn đồng bào Mông từ các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, thậm chí Đăk Lăk, Đăk Nông… và từ các huyện trong tỉnh Điện Biên di cư vào Mường Nhé, nghe theo lời xúi giục của thế lực thù địch đòi thành lập Vương quốc Mông... không chỉ gây bất ổn xã hội, mà còn đào sâu hố ngăn cách giữa đồng bào các tôn giáo với Đảng, Nhà nước; khiến không ít người nảy sinh quan điểm sai trái, tâm lý nghi kỵ, dân tộc hẹp hòi, thậm chí có đối tượng đã xoay chiều, phủ định sạch trơn lịch sử, truyền thống đoàn kết, đấu tranh anh dũng của các dân tộc Việt Nam. 

Thứ ba, chúng đẩy mạnh xuyên tạc quan điểm, lý luận đổi mới của Đảng ta, nhằm làm cho cán bộ, nhân dân nhận thức sai lệch về đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước ta hiện nay. Thông qua những nhóm hội, tổ chức phản động trong và ngoài nước mà chúng ta có thể dễ dàng điểm mặt, gọi tên như Việt Tân, Nhóm kiến nghị 72, Câu lạc bộ Nguyễn Đình Thi, Nhóm thơ Mở miệng, Văn đoàn độc lập... chúng ra sức tấn công nhằm xuyên tạc, xóa bỏ  Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng; hô hào tập hợp lực lượng đấu tranh đòi được quyền ra báo tư nhân, đòi tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ngoài vòng pháp luật.

Thứ tư, chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án, phê phán, đấu tranh và xử lý như tội tham ô, tham nhũng, quan liêu, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin trong nhân dân vào Đảng, vào chính quyền, vào chế độ. Các vụ việc tiêu cực, vi phạm bị ta phanh phui, xử lý thường bị chúng đẩy vào cuộc đấu tranh, thanh trừng nội bộ, bè nhóm, phe phái trong nội bộ Đảng, tiêu biểu như vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng, Vũ Nhôm, các tướng quân đội... Phương thức “bình mới nhưng rượu cũ” này của chúng vẫn phát huy tác dụng to lớn, làm hoang mang, nghi ngờ trong không ít cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thứ năm, chúng chĩa mũi nhọn công kích vào sự nhận thức yếu kém về chính trị, lối sống xa rời truyền thống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân để lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân. Tiêu biểu như tình trạng lối sống, sinh hoạt, văn hóa lai căng, thác loạn, dung tục, xa rời truyền thống; một số tác phẩm văn hóa có tư tưởng phủ định lại lịch sử, nhận thức sai về văn học, nghệ thuật; một số đầu sách có nội dung phức tạp, xuyên tạc lịch sử văn học Việt Nam vẫn được nhập khẩu, phát hành; băng đĩa đồi trụy, phản động được lưu hành; tin giả, tin thiếu kiểm chứng được lan truyền trên mạng xã hội; tin bài báo chí không trung thực, thiếu định hướng tư tưởng. Một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân đã đọc, nghe những thông tin này, không phân biệt đúng sai; một số đã có biểu hiện dao động, mất lòng tin, “bị sập bẫy”, rơi vào "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phụ họa, cổ súy cho âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Thành tựu 94 năm lãnh đạo nhân dân Việt Nam xây dựng đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là không thể phủ nhận. Những thành tựu ấy càng khẳng định: Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam không gì lay chuyển được; sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự lựa chọn duy nhất của lịch sử, của nhân dân Việt Nam. Song với bản chất phản động của mình, các thế lực thù địch, phản động không thể chấp nhận sự thật và những thành tựu về mọi mặt của chúng ta, càng không chịu ngồi yên nhìn Đảng và nhân dân ta hòa bình, yên ổn xây dựng đất nước độc lập, tự do, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hiện tại và lâu dài, kẻ thù càng điên cuồng chống phá cách mạng nước ta bằng mọi âm mưu, thủ đoạn và phương thức tinh vi, xảo quyệt hơn. Do vậy, việc phòng chống, đấu tranh với những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay càng cần thiết hơn bao giờ hết. Đó là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân. Kinh nghiệm cho thấy, từ sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước chuyển ngắn, thậm chí rất ngắn, tới mức khôn lường, trở thành kẻ đối lập với nhân dân, với dân tộc, phản bội lại Đảng, phản bội thể chế.

Tác giả: TH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây