Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và người làm báo tỉnh Hưng Yên đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng mạng xã hội để chống Đảng, Nhà nước

Thứ tư - 03/07/2024 17:04

Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có được thành quả ấy là do trong suốt chặng đường vẻ vang hơn 90 năm qua, nhất là sau 35 năm đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, với sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình và khôn khéo, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo các tầng lớp Nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đưa Đất nước ta từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác. Việt Nam đang từng bước vững chắc trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng nước Việt Nam ngày một giàu đẹp, văn minh.

          Trong thời gian qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đã đạt được những kết quả quan trọng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chúng ta đã làm tốt công tác bảo vệ, phát triển và làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần, xã hội Việt Nam; đồng thời vô hiệu hóa các luận điệu và hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng.    

           Tuy nhiên, các thế lực phản động quốc tế và thù địch vẫn đang ra sức tấn công vào những vấn đề tư tưởng, lý luận, chúng sử dụng không gian mạng xã hội để gia tăng hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà Nước, chế độ với nhiều thủ đoạn thâm độc, xảo quyệt, nằm trong tổng thể chiến lược “Diễn biến hòa bình," phá hoại cách mạng Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Đảng ta, của Nhân dân ta. Để thực hiện những âm mưu thâm độc này, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tăng cường thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng luôn tìm cách tiến hành các hoạt động chống phá sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, kích động chia rẽ nội bộ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng thực hiện âm mưu phá vỡ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc tới hiệu quả lãnh đạo của Đảng, tác động tiêu cực đến nhận thức, hành động, niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Nhà nước và chính quyền các cấp; phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Chúng còn sử dụng lợi ích vật chất để mua chuộc, móc nối với cán bộ, đảng viên và những phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất… thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Chúng đã tăng cường sử dụng các ứng dụng của mạng Internet, lập hàng nghìn trang web, blog, trang Facebook, Fanpage, Youtube, hàng trăm cơ quan báo chí, nhà xuất bản và các đài phát thanh, truyền hình có trụ sở, máy chủ ở nước ngoài nhằm tuyên truyền, tác động tiêu cực vào tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên để xuyên tạc, vu khống tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trong nước. Thông tin không đúng sự thật về những vụ việc “nóng” trong xã hội nhằm tạo sự hoài nghi, gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trung bình mỗi tháng có hàng chục nghìn bài viết, video trên internet, mạng xã hội có nội dung liên quan đến Việt Nam, trong đó tỷ lệ không nhỏ các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, xấu độc chống phá cách mạng nước ta. Đây thực sự là tình trạng báo động, cần có biện pháp xử lý kịp thời, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

         Đã có không ít đối tượng phản động và một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân suy thoái về đạo đức thể hiện hành vi lệch chuẩn bằng cách lập các tài khoản mạng xã hội ảo, lấy thông tin cá nhân giả mạo để bình luận, sáng tác các bài viết thể hiện thái độ tiêu cực, chia sẻ các bài viết sai sự thật, bình luận, cổ xúy các bài viết xuyên tạc… Đáng sợ hơn là chúng lập nhiều trang web, tài khoản mạng xã hội để đăng tải các bài viết thể hiện thái độ, quan điểm sống lệch lạc, công kích tôn giáo, văn hóa, chính trị. Trên mạng xã hội không ít đối tượng đã thể hiện sự thiếu hiểu biết của mình bằng cách “trộm” thông tin từ nhiều nguồn rồi thực hiện các hoạt động như “ bình luận”, “ phân tích”, “ hội luận”, “đánh giá”… về tình hình chính trị của đất nước, nhằm lừa dối công chúng. Đặc biệt là khi tiếp nhận thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Youtube, Instargram…, đã có không ít người bị “ dắt mũi” bởi các thông tin sai sự thật (fake news),  từ đó có cái nhìn tiêu cực về mọi thứ trong đời sống xã hội, dẫn đến sự “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số người chưa có nhận thức đúng đắn khi tham gia bình luận trên mạng, vô tình đã cổ xúy cho các hành động vi phạm pháp luật và đạo đức, ảnh hưởng đến danh dự của các cá nhân, tổ chức và uy tín của Đảng.

          Do đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh, xử lý tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội là yêu cầu cấp bách, có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhất là trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu, rộng, toàn diện. Đây không chỉ là nhiệm vụ của toàn Đảng, mà còn là của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó, Hội nhà báo, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tỉnh Hưng Yên có vị trí, vai trò hết sức quan trọng.
Trong thời gian tới, Hội nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí thật sự trong sạch, vững mạnh, có tư tưởng vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ. Phối hợp chặt chẽ cùng các ban, ngành, địa phương tạo ra sức mạnh dư luận của toàn xã hội; tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh đẩy lùi tin giả, tin sai sự thật; bảo đảm dòng chảy chủ đạo của thông tin chính thống, góp phần quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

         Để đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng truyền thông của mạng xã hội, Hội nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí trong tỉnh, các nhà báo và đội ngũ những người làm báo tỉnh Hưng Yên cần làm tốt những nội dung sau.
         Một là: Tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị ( Khóa XII) “ về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thông qua các tác phẩm báo chí phản ánh các quan điểm sai trái thù địch hiện nay một cách kiên quyết và không khoan nhượng.
         Hai là, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng ở các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí trong toàn tỉnh, nhất là người đứng đầu các cơ quan báo chí về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí trong tỉnh cần chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, nội dung đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm sát với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; xác định rõ vai trò, trách nhiệm và sự cần thiết phải nhận diện, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trên tinh thần nhất quán nguyên tắc hoạt động báo chí theo Hiến pháp và pháp luật.

         Ba là, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội để định hướng và đề ra các nội dung tuyên truyền phù hợp, có hiệu quả. Cần tập trung vào những vấn đề “cốt tử” của Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, những vấn đề “thời sự”, “nhạy cảm” mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; tình hình chính trị nội bộ, diễn biến tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để góp phần ngăn chặn tác động, ảnh hưởng của các quan điểm sai trái, thù địch vào trong nội bộ. Thường xuyên rà soát, lên danh sách các trang web, blog, diễn đàn có nội dung chống phá; khai thác thông tin trên các trang web, blog, diễn đàn để xác định đối tượng sở hữu, quản lý. Kịp thời tham mưu, đề xuất phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc áp dụng các biện pháp đấu tranh, xử lý theo chức năng và quyền hạn của cơ quan báo chí.
          Bốn là, chú trọng nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục của các bài viết mang nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Định hướng nội dung các bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với từng thể loại báo chí. Các bài viết phải khẳng định được một cách khoa học, thuyết phục về những giá trị bền vững, đúng đắn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là sự lựa chọn sáng suốt, phù hợp thực tiễn của đất nước ta. Qua đó, cung cấp luận cứ khoa học cho cuộc đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

         Năm là, tập trung củng cố, kiện toàn các cơ quan báo chí thật tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng phóng viên chuyên trách làm công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và tập hợp đội ngũ cộng tác viên trên các trang web, blog, mạng xã hội là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, có kinh nghiệm diễn đạt, luận chiến, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm trong công tác đấu tranh, phản bác để đưa tin, viết bài, bình luận, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

          Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, nhạy bén của Đảng; sự hoạt động hiệu lực, hiệu quả của nhà nước; sự phối hợp của các cấp, các ngành, các địa phương, cùng sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, chắc chắn sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và nhân dân ta sẽ đi đến thắng lợi. Đó còn là động lực để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Hưng Yên tự hào và vững tin dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam và tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Việt Bắc
          


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây