Nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Nhà báo cơ sở

Thứ ba - 04/06/2024 14:28
Chúng ta đều biết rằng, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nhà báo thì trước hết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Chi hội nhà báo cơ sở. Điều 28 và Điều 29 Chương VII, Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam quy định: Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội, bao gồm Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội trực thuộc Liên chi hội và Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Cơ quan báo chí (có giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông), cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, giảng dạy báo chí được Nhà nước công nhận, Văn phòng Hội nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 03 hội viên trở lên và các Liên chi hội trực thuộc được thành lập Chi hội nhà báo; Việc thành lập, giải thể, đình chỉ hoạt động Chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam do Ban Thường vụ Hội quyết định chuẩn y; Chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Liên chi hội nhà báo trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam do Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp quyết định và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Chi hội chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành cấp trên trực tiếp và sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ quan báo chí.  Chi hội có nhiệm vụ:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của tổ chức Hội cấp trên.

2. Tạo điều kiện để hội viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

3. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội của hội viên, Quy định về đạo đức nghề nghiệp, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam và những nhiệm vụ do tổ chức Hội phân công.

4. Phát triển hội viên theo quy định của Điều lệ Hội.

5. Thu, nộp và sử dụng hội phí theo quy định của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Xem xét tư cách hội viên, đề nghị Hội khen thưởng, kỷ luật hội viên.

7. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Thư ký, Phụ trách công tác Kiểm tra.

Thời gian qua, hoạt động của Chi hội Nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên luôn đảm bảo thực hiện đúng các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình công tác của Hội Nhà báo tỉnh giao, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để các hội viên được tham gia học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức và nghiệp vụ; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

Chi hội Nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên đã bám sát kế hoạch công tác của Hội Nhà báo tỉnh và của Đài PT-TH tỉnh, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên. Do đó, trong hoạt động nghiệp vụ, hội viên Chi hội Nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên luôn đảm bảo đúng định hướng chính trị, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp bị xử lý kỷ luật. Chất lượng hoạt động nghiệp vụ của hội viên từng bước được nâng cao. Nội bộ chi hội đoàn kết và thực hiện tốt quy định đạo đức người làm báo.

Chi hội quan tâm, tạo điều kiện cho hội viên tham gia tích cực các hoạt động chuyên môn, bám sát các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh; các chủ trương của Đảng về tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng; tham gia tích cực các Giải thưởng báo chí của Trung ương, của tỉnh. Ban Thư ký Chi hội đã tiếp thu và kịp thời phổ biến các văn bản chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh đến hội viên; tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, như: Tham gia Hội báo Xuân tỉnh Hưng Yên, tích cực khuyến khích, động viên 100% hội viên trong chi hội tham gia Giải báo chí Nguyễn Văn Linh, Búa liềm vàng, Giải báo chí quốc gia và các giải chuyên ngành khác... các Hội thảo nghiệp vụ, Hội báo toàn quốc do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, tham gia viết bài cho Đặc san Người làm báo Hưng Yên và Trang thông tin điện tử nguoilambaohungyen.vn, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam”...
111
Phóng viên Đài PT&TH Hưng Yên tác nghiệp hiện trường
Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thường trực Hội Nhà báo tỉnh, Chi hội Nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên tạo điều kiện để hội viên tham gia góp ý xây dựng Quy định đạo đức người làm báo; Phổ biến, quán triệt Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam tới hội viên...; tổ chức sinh hoạt gắn với chuyên môn, thiết thực với việc thực hiện nhiệm vụ được giao của hội viên; cử hội viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp do Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức.

Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Đài PT&TH tỉnh quản lý hội viên, triển khai việc đổi và cấp thẻ hội viên và Thẻ Nhà báo cho hội viên đủ tiêu chuẩn; xét kết nạp hội viên và quan tâm làm tốt công tác thi đua - khen thưởng.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được, hoạt động của Chi hội nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên vẫn còn một số hạn chế. Nhìn chung, do đặc thù làm báo thường xuyên bận rộn nên chi hội chưa đảm bảo sinh hoạt theo quy định; chưa thực sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ, Quy chế quy định; chỉ khi có văn bản chỉ đạo, có sự kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc của cấp trên mới thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất dành cho hoạt động của chi hội rất khó khăn.

Từ thực tiễn hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Chi hội nhà báo Đài PT&TH Hưng Yên có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, Hội Nhà báo là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, là “mái nhà chung” của những người làm báo trên địa bàn. Vì vậy, không chỉ có lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh mà cả cấp uỷ, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn và toàn thể hội viên đều phải cùng có trách nhiệm chăm lo xây dựng tổ chức Hội Nhà báo ngày càng vững mạnh. Trước hết là trách nhiệm chăm lo xây dựng các chi hội, câu lạc bộ. Bởi từng tổ chức cơ sở hội có vững mạnh thì Hội Nhà báo tỉnh mới vững mạnh.

Thứ hai, Ban Thư ký các chi hội phải là những người có kinh nghiệm, thực tiễn hoạt động báo chí; có điều kiện, nhiệt tình, năng động, sáng tạo và linh hoạt trong hoạt động công tác Hội. Thực tế đã chứng minh “cán bộ nào, phong trào đó”; nếu đội ngũ cán bộ Ban Thư ký Chi hội có nghiệp vụ, kinh nghiệm, tâm huyết thì phong trào, hoạt động công tác hội của chi hội sẽ mạnh và chất lượng, hiệu quả.

Thứ ba, cùng với chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh cần quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc, giúp các chi hội tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được giao. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho các Ban Thư ký chi hội, ; đồng thời, tăng cường phối hợp với lãnh đạo các cơ quan báo chí thông qua việc gắn trách nhiệm của các Uỷ viên Ban Chấp hành với từng cơ quan báo chí về công tác Hội, tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí.. cho các chi hội hoạt động.

Thứ tư, quan tâm làm tốt công tác thi đua - khen thưởng để động viên khuyến khích các chi hội có thêm động lực phấn đấu. Những năm qua Hội Nhà báo tỉnh đã thường xuyên quan tâm làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, trong đó đặc biệt chú trọng khen thưởng chi hội và hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và nhiệm vụ được các cấp Hội giao.

PV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây